ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
 
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
 
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จันทร์แก้ว
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์