คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทาร พิชญาภรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โศรตรีย์ จุฑานนท์์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาลี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งบริหาร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตัว
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตั
 
อาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตัว
 
อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตัว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ  อินจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประวัติส่วนตัว
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประวัติส่วนตัว
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประวัติส่วนตัว
 
อาจารย์ณัฐพัชร์ มหายศนันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประวัติส่วนตัว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางณัฐชยา  จะระ
ประวัติส่วนตัว
นางสาวศุภมาส  มณเฑียร
ประวัติส่วนตัว
นางสาวกุลณี  รักษา
ประวัติส่วนตัว