คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประวัติส่วนตัว
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาลี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
นายอนันต์ วรธิติพงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
นายมานัส ทารัตน์ใจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 

นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
นายแพทย์อายุส ภมะราภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
 
นายวินัย ปราบริปู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
   
ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว
   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
อธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 
อาจารย์ชวลิต รักษาริกรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตัว
 
อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตัว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประวัติส่วนตัว
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ  อินจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประวัติส่วนตัว
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประวัติส่วนตัว
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประวัติส่วนตัว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
นางณัฐชยา  จะระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติส่วนตัว
 
นางสาวศุภมาส  มณเฑียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติส่วนตัว
 
นางสาวอารีย์ นาคมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติส่วนตัว
 
นางสาวกุลณี  รักษา
นิติกร
ประวัติส่วนตัว