สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   ชั้น  6   ห้อง 609  อาคารภูมิราชภัฏ 

 

ที่อยู่   27  ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000

 

โทรศัพท์ : 055-416621, 055-416601-20 ต่อ 1825,1826

  โทรสาร : 055-416621