ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้แทน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

     
   
 

    คุณสมบัติ ของผู้แทนข้าราชการพลรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

    * บุคคลผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ *
                  

 
 

    วิธีการและขั้นตอนการได้มา 

    ๑. การสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะสมัครคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยรับแบบฟอร์มการสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ภายในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ ==>>> Download

   ๒. การเสนอชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อได้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อ สามารถรับและส่งแบบเสนอชื่อ ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ภายในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งนี้  สามารถดาวโหลดใบเสนอชื่อได้ที่ ==>>> Download

   ๓. การลงคะแนน ภายหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้ลงคะแนนเลือก โดยรับและส่งบัตรลงคะแนน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

   ๔. การนับคะแนน ภายหลังจากการเสร็จสิ้นการลงคะแนน จะดำเนินการนับคะแนน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ ในกรณีคะแนนเสียงอันดับหนึ่งเท่ากันหลายคน ให้มีการจับฉลากเฉพาะบุคคลที่ได้คะแนนเสียงเท่ากันเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งคน
                  

 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/