"สภามหาวิทยาลัย" เป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและควบคุมกิจการ  ทั้งปวงของมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่กำหนดนโยบาย  อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา  ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับ  กำกับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพ  การประเมินมหาวิทยาลัย  การอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติปริญญาบัตร  งานบริหารงานบุคคล   บริหารงบประมาณและรายได้  รวมทั้งสนับสนุนหาวิธีการ  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ก้าวหน้า
           สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบค่อนข้างสูง  และจะต้องทำงานด้วยความรอบคอบ มีข้อมูลที่ชัดเจน  รวมทั้งเอกสารที่ออกไปจากสภามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม  มติที่ประชุม  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ยังต้องติดตามผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย            ที่ได้มีมติออกไปให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติด้วยเหตุผลนี้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่  จึงมีความตื่นตัวและเริ่มมีการจัดตั้ง  “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย”  ให้เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
            ดังนั้น  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด  สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง  “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย”    ตามมติสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ 3 / 2551 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในกิจการของสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว  ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย

 

 

....................................................................................................................................................

 

 

 
 
หน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้กำหนดเป้าหมายผลผลิตไว้ดังนี้
 

1.

เป็นหน่วยงานที่ติดต่อประสานงานระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 

2.

ประสานและจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี
 

3.

ประสานงานและจัดประชุมสรรหาคณะกรรมสภามหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
  4. ประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการประเมิน  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย
  5. ประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการประเมิน  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี
  6. รวบรวมระเบียบข้อบังคับและประกาศของสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  9. งานด้านธุรการ  ของสภามหาวิทยาลัย  และดำเนินการเกี่ยวกับภาระงานของสภามหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
  11. ประสานงานหรือดำเนินงานเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
12. รวบรวม  วิเคราะห์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  และมติสภามหาวิทยาลัย
13. จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  ที่สามารถสืบค้น  อ้างอิง  ระเบียบ ประกาศ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  
และมติของสภามหาวิทยาลัย