ขอเชิญ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง  เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
แสดงความจำนงและลงชื่อสมัครพร้อม  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป  โดยมาสมัครด้วยตนเอง 
ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ชั้น  ๖  อาคารภูมิราชภัฏ
 
     
     
     
   
 

  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ   เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลืกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/