ขอเชิญ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง  เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แสดงความจำนงและลงชื่อสมัครพร้อม  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป  โดยมาสมัครด้วยตนเอง 
ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๖   กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่  กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  ๖  อาคารภูมิราชภัฏ
 
     
     
     
 
ตำแหน่งและคุณสมบัติที่สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
 
 
    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   ประกอบไปด้วย
 
 
        ๑)    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จากคณาจารย์ประจำ  ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   (จำนวน  ๑   คน)
 
 
        ๒)    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จากคณาจารย์ประจำ  ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   (จำนวน  ๑   คน)
 
 
 
     
     
     
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 
   
   
     
     
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
 
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/