" ขอเชิญผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอชื่อได้  ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

สถานที่เสนอชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ "
 
     
     
     
     
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
   
 
                     ๑.  สำนักงานคณบดีทุกคณะ
 
 
                                 ๑.๑    คณะครุศาสตร์
 
 
                                 ๑.๒    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
                                 ๑.๓    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
                                 ๑.๔    คณะวิทยาการจัดการ
 
 
                                 ๑.๕    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 
                                 ๑.๖    คณะเกษตรศาสตร์
 
 
                     ๒.  สำนักงานอธิการบดี  ได้แก่  บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานต่อไปนี้
 
 
                                 ๒.๑    สำนักงานอธิการบดี
 
 
                                 ๒.๒    บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
                                 ๒.๓    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
                                 ๒.๔    ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
                                 ๒.๕    สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
   
 
                     ๔.  สำนักงานวิทยาเขตแพร่
 
 
                     ๕.  วิทยาลัยน่าน
 
 
                     ๖.  โรงเรียนสาธิต
 
     
   
 
                     ๑.  สำนักงานคณบดีทุกคณะ
 
 
                                 ๑.๑    คณะครุศาสตร์
 
 
                                 ๑.๒    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
                                 ๑.๓    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
                                 ๑.๔    คณะวิทยาการจัดการ
 
 
                                 ๑.๕    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 
                                 ๑.๖    คณะเกษตรศาสตร์
 
 
                     ๒.  สำนักงานอธิการบดี  ได้แก่  บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานต่อไปนี้
 
 
                                 ๒.๑    สำนักงานอธิการบดี
 
 
                                 ๒.๒    บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
                                 ๒.๓    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
                                 ๒.๔    ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
                                 ๒.๕    สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
   
 
                     ๔.  สำนักงานวิทยาเขตแพร่
 
 
                     ๕.  วิทยาลัยน่าน
 
 
                     ๖.  โรงเรียนสาธิต
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/