" ขอเชิญผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เสนอชื่อได้  ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

สถานที่เสนอชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ "
 
     
     
     
     
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
   
 
                     ๑.  สำนักงานคณบดีทุกคณะ
 
 
                                 ๑.๑    คณะครุศาสตร์
 
 
                                 ๑.๒    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
                                 ๑.๓    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
                                 ๑.๔    คณะวิทยาการจัดการ
 
 
                                 ๑.๕    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 
                                 ๑.๖    คณะเกษตรศาสตร์
 
 
                     ๒.  สำนักงานอธิการบดี  ได้แก่  บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานต่อไปนี้
 
 
                                 ๒.๑    สำนักงานอธิการบดี
 
 
                                 ๒.๒    บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
                                 ๒.๓    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
                                 ๒.๔    ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
                                 ๒.๕    สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
                                 ๒.๖    สำนักคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
 
   
 
                     ๔.  สำนักงานวิทยาเขตแพร่
 
 
                     ๕.  วิทยาลัยน่าน
 
 
                     ๖.  โรงเรียนสาธิต
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/