" รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "
กรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
โดยมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ

ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 
     
 
" เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "
ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
     
     
     
ประกาศ
 
 
   
 
                     ๑.  สำนักงานคณบดีทุกคณะ
 
 
                                 ๑.๑    คณะครุศาสตร์
 
 
                                 ๑.๒    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
                                 ๑.๓    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
                                 ๑.๔    คณะวิทยาการจัดการ
 
 
                                 ๑.๕    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 
                                 ๑.๖    คณะเกษตรศาสตร์
 
 
                     ๒.  สำนักงานอธิการบดี  ได้แก่  บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานต่อไปนี้
 
 
                                 ๒.๑    สำนักงานอธิการบดี
 
 
                                 ๒.๒    บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
                                 ๒.๓    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
                                 ๒.๔    ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
                                 ๒.๕    สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
                                 ๒.๖    สำนักคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
 
   
 
                     ๔.  สำนักงานวิทยาเขตแพร่
 
 
                     ๕.  วิทยาลัยน่าน
 
 
                     ๖.  โรงเรียนสาธิต
 
     
   
   
     
 
      ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์   ฉบับที่  ๕/๒๕๕๘ 
             เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  
 
     
 
      ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์   ฉบับที่  ๖/๒๕๕๘ 
             เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและส่งแผนกลยุทธ์เข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  
 
     
     
     
     
     
     
ข้อบังคับ
 
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/