" รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต "
กรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
โดยมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ

ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 
     
 
" เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต "
ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 
     
     
     
ประกาศ
 
 
     
 
                     ๑.  สำนักงานคณบดีทุกคณะ
 
 
                                 ๑.๑    คณะครุศาสตร์
 
 
                                 ๑.๒    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
                                 ๑.๓    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
                                 ๑.๔    คณะวิทยาการจัดการ
 
 
                                 ๑.๕    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 
                                 ๑.๖    คณะเกษตรศาสตร์
 
 
                     ๒.  สำนักงานอธิการบดี
 
 
                     ๓.   บัณฑิตวิทยาลัย
 
   
   
 
                     ๖.    สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
   
 
                     ๘.  วิทยาลัยนานาชาติ
 
 
                     ๙.  ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 
                     ๑๐.  สำนักงานวิทยาเขตแพร่
 
 
                     ๑๑.  วิทยาลัยน่าน
 
 
                     ๑๒.  โรงเรียนสาธิต
 
 
                     ๑๓.  โครงการสวนพฤษศาสตร์
 
     
   
   
 
      ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์   ฉบับที่  ๑๑/๒๕๕๘  
             เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ข้อบังคับ
 
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/