" รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "
กรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
โดยมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 
     
 
" เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "
ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 
     
     
     
ประกาศ
 
 
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/