" รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย "
กรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
โดยมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ

ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ถึง  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

( **เว้นวันหยุดราชการ )
 
     
 
" เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย "
ได้ที่ สำนักงานทุกคณะ  วิทยาลัย  วิทยาเขต  และโรงเรียนสาธิต
ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ถึง  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

( **เว้นวันหยุดราชการ )
 
     
     
     
ประกาศ
 
 
 
                -   คณะครุศาสตร์
 
   
   
 
                -   คณะวิทยาการจัดการ
 
   
 
                -   คณะเกษตรศาสตร์
 
 
                -   วิทยาลัยนานาชาติ
 
 
                -   วิทยาลัยน่าน
 
 
                -   วิทยาเขตแพร่
 
 
                -   โรงเรียนสาธิต
 
     
   
   
 
   ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ฉบับที่  ๕/๒๕๕๙   
 
 
     
     
     
     
ข้อบังคับ
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/