" รับสมัครเลือกตั้ง "
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถแสดงความจำนงและลงชื่อสมัคร
พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

ระหว่าง
วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  -  วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
และ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ - วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 
     
     
ประกาศ
 
 
   
 
                -   คณะครุศาสตร์
 
   
   
 
                -   คณะวิทยาการจัดการ
 
   
 
                -   คณะเกษตรศาสตร์
 
 
                -   วิทยาลัยนานาชาติ
 
 
                -   วิทยาลัยน่าน
 
 
                -   วิทยาเขตแพร่
 
 
                -   โรงเรียนสาธิต
 
 
 
   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เรื่อง  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์
                                                                                                                 และข้าราชการ (แทนที่ว่างลง)
  
 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/