การสมัครด้วยตนเอง "
สามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอแบบฟอร์มการสมัครและส่งแบบฟอร์มการสมัครด้วยตนเอง

พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ


ระหว่าง วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ - วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 
 
 
 

การเสนอชื่อ "
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะเสนอชื่อบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
โดยรับแบบเสนอชื่อและส่งแบบเสนอชื่อตามสถานที่ในการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหากำหนดไว้
จะต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่  สังกัด  ตำแหน่งปัจจุบัน  และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง


ระหว่าง วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ - วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 
     
     
ประกาศ
 
 
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  1. กองกลาง
 
     
              - งานประชาสัมพันธ์
 
     
              - งานโสตทัศนูปกรณ์
 
     
              - งานเลขานุการ
 
     
              - งานสารบรรณ
 
     
              - งานคลัง
 
     
              - งานพัสดุ
 
     
              - งานยานพาหนะ
 
     
              - งานอาคารสถานที่
 
     
              - งานอาคารหอพัก
 
     
              - งานรักษาความปลอดภัย
 
     
              - งานเรือนรับรอง
 
     
              - งานสระว่ายน้ำ
 
     
  2. กองบริหารงานบุคคล
 
     
  3. กองนโยบายและแผน
 
     
  4. กองพัฒนานักศึกษา
 
     
  5. กองศิลปวัฒนธรรม
 
     
  6. กองบริการการศึกษา
 
     
  7. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
     
  8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
     
  9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
     
  10. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     
  11. โครงการสวนพฤษศาสตร์
 
     
  12. บัณฑิตวิทยาลัย
 
     
  13. สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
 
     
  14. ศูนย์สหกิจศึกษา
 
     
  15. โครงการทุ่งกะโล่
 
         
   
         
   
         
   
         
 

 

 

 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/