ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ => แบบฟอร์มการสมัคร
 

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  ส่งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์  โดยจะยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก ตั้งแต่วันพุธที่  ๑๙ - วันจันทร์ที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

ส่งมาที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๖  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิถต์  ๕๓๐๐๐
     
     
 
   
 
 
 
 
-  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  ณ  บริเวณชั้น  ๑  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
                  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
                  คณะวิทยาการจัดการ
 
                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
                  คณะครุศาสตร์
 
                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
                  คณะเกษตรศาสตร์
 
                  วิทยาลัยนานาชาติ
 
                  โรงเรียนสาธิต
                  บัณฑิตวิทยาลัย
 
                  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
                  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  ศูนย์สหกิจศึกษา และสระว่ายน้ำ
 
                  สำนักงานอธิการบดี
 
                  ทุ่งกะโล่
-  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  ณ  วิทยาลัยน่าน  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
 
-  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  ณ  วิทยาเขตแพร่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
     
     
     
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/