การสมัครด้วยตนเอง "
สามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอแบบฟอร์มการสมัครและส่งแบบฟอร์มการสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   ชั้น ๖  อาคารภูมิราชภัฏ


ระหว่าง วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ - วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 
 
 
 

การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา "
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะเสนอชื่อบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
โดยรับแบบเสนอชื่อและส่งแบบเสนอชื่อตามสถานที่ในการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหากำหนดไว้
จะต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่  สังกัด  ตำแหน่งปัจจุบัน  และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารภูมิราชภัฏ


ระหว่าง วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ - วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 
     
     
    ประกาศ
 
 
   
 
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/