ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่   ==>  แบบฟอร์มการสมัคร
 

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครโดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  ส่งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ 
โดยจะยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๖  - วันศุกร์ที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

ส่งมาที่  ::  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๖  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิถต์  ๕๓๐๐๐
     
 
ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อรับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อใน  วันจันทร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
สถานที่ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
 
     
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
 
 
     
     
   
     
     
     
     
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/