ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อรับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อใน  วันพุธที่  ๑๘  -  วันพุธที่  ๒๕   มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
(เว้นวันหยุดราชการ)  ตามสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ท้ายประกาศ
 
 
ทั้งนี้การเสนอชื่อจะต้องระบุชื่อ  ที่อยู่หรือสังกัด  และเลือกความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ถูกเสนอชื่อ  เพื่อความสะดวกในการติดต่อ 
หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ
 
     
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
     
     
     
     
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/