รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้ง
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา  09.00-16.00  น. เว้นวันหยุดราชการ
โดยขอรับใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฏ
 
 
ขอเชิญคณาจารย์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  จำนวน 4 คน ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00-14.00 น. ณ บริเวณชั้น 1  อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยน่าน
 
     
     
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
     
 
    
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/