รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 - วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา  09.00-16.00  น. เว้นวันหยุดราชการ
โดยขอรับใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
ได้ที่ งานเลขานุการ  ชั้น 1  สำนักงานอธิการบดี
 
     
     
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    คำสั่ง คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐
            เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    
 
 
    ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐
            เรื่อง  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
           และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    
 
    ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๐
            เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพิ่มเติม
    
 
    ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ฉบับที่ ๕/๒๕๖๐
            เรื่อง  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
           และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/