รับสมัครและเสนอชื่อ ผู้ที่สมควรจะเข้ารับการเลือกตั้ง
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
โดย การสมัคร  ขอรับแบบฟอร์มและส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
และ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง  ได้ที่ สำนักงานหรือหน่วยงานที่ตนสังกัด
 
     
     
   
     
   
     
   
     
    ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐
            เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
           ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    
    (สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่ตนสังกัด)
    ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐
            เรื่อง  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
           ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/