รับสมัครผู้ที่สมควรเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม - วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
โดย  การสมัคร  ขอรับแบบฟอร์มและส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
 
 
     
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
    ประกาศ   คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐
            เรื่อง  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
           จากคณาจารย์ประจำ แทนที่ว่างลง
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/