เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ - วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
 
โดย การเสนอชื่อ  จะต้องระบุชื่อ  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรกมารส่งเสริม ฯ
 
     
     
     
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/