การสมัคร
สามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ  ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
หรือ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่  แบบฟอร์มใบสมัคร
ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖  อาคารภูมิราชภัฏ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000
ภายในวันจันทร์ีที่ ๑๙ - วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
(กรณีส่งทางไปรษณีย์จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
การเสนอชื่อ
ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ
ภายในวันพุธที่ ๒๑ - วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
ได้ที่สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดย การเสนอชื่อ  จะต้องระบุชื่อ  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
 
     
     
     
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/