การสมัคร
 
สามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ  ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
หรือ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่  แบบฟอร์มใบสมัคร
ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖  อาคารภูมิราชภัฏ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000
ภายในวันจันทร์ที่ ๓ - วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
(กรณีส่งทางไปรษณีย์จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
การเสนอชื่อ
 
ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
รับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ - วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
ได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดย การเสนอชื่อ  จะต้องระบุชื่อ  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
 
ลงคะแนนเสียง
การยอมรับจากประชาคมภายในคณะ (ล่วงหน้า)
 
(** เฉพาะผู้ที่มีคำสั่งไปราชการเท่านั้น **)
โดยแนบคำสั่งไปราชการและใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ตอบรับการทาบทาม
 
ในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม - วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖  อาคารภูมิราชภัฏ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
ลงคะแนนเสียง
การยอมรับจากประชาคมภายในคณะ
 
 
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ตอบรับการทาบทาม
 
ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
     
     
   
     
   
     
     
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฉบับที่ ๗/๒๕๖๑
            
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
   
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/