การเสนอชื่อ
 
ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ฉบับที่๒/๒๕๖๒
รับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ
ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม - วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
ตามสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ท้ายประกาศ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  จะต้องเสนอชื่อบุคคลภายนอก  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
โดยสามารถเสนอชื่อได้จำนวนไม่เกิน ๔ รายชื่อ  และเป็นบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการศึกษา  ๑๗ จังหวัด
อย่างน้อย  ๒ คน  ได้แก่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เชียงราย  เชียงใหม่  ลำพูน  พะเยา  ลำปาง  น่าน
แพร่  อุตรดิตถ์  พิษณุโลก  สุโขทัย  กำแพงเพชร  เพชรบูรณ์  พิจิตร  ตาก  นครสวรรค์  และอุทัยธานี
โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการเงิน
  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านศาสนา  ด้านศิลปวัฒนธรรม
โดย การเสนอชื่อ  จะต้องระบุชื่อ  ที่อยู่  สังกัดหรือเบอร์โทรศัพท์
และเลือกความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ถูกเสนอชื่อ  เพื่อสะดวกในการติดต่อ
หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ 
โดยสามารถแนบข้อมูลประวัติ  ที่อยู่  สังกัด  หรือเบอร์โทรศัพท์มาพร้อมกับแบบเสนอชื่อได้ (ถ้ามี)
 
 
     
     
   
     
   
     
     
 
  ๑.  สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการจัดการ
  ๒.  สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์
  ๓.  สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรสังกัดทุ่งกะโล่
  ๔.  สำนักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ๕.  สำนักงานคณบดี  คณะเกษตรศาสตร์์
  ๖.  สำนักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ๗.  สำนักงานคณบดี  วิทยาลัยนานาชาติ
  ๘.  สำนักงานคณบดี  วิทยาลัยน่าน
  ๙.  ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
  ๑๐. สำนักงานผู้อำนวยการ  โรงเรียนสาธิต
  ๑๑. สำนักงานอธิการบดี  ได้แก่  บุคลากรที่สังกัด  ดังนี้่
 
  (๑)  สำนักงานอธิการบดี
  (๒)  บัณฑิตวิทยาลัย
  (๓)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (๔)  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (๕)  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  (๖)  สำนักคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
  (๗)  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/