การสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่  สำนักงานภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
ระหว่างวันอังคารที่ ๑๒ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
การเลือกตั้งล่วงหน้า
การเลือกตั้งล่วงหน้า  ผู้ที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒ ให้รับบัตรเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) 
ได้ที่  สำนักงานภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
โดยแนบหลักฐาน  เช่น  คำสั่งไปราชการ ฯลฯ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
รับบัตรเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้ง  ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒
ตามเวลาและสถานที่  ดังนี้
๑. คณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  /  คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูโรงเรียนสาธิต
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ได้ที่  ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์  เวลา  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๒. คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยน่าน
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ได้ที่  สำนักงานคณบดี อ.เวียงสา จ.น่าน  เวลา  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
 
 
 
     
     
   
     
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
                        หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๕  (ฉบับที่ ๒)
     
 
     
   
     
     
 
  ๑.  สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการจัดการ
  ๒.  สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์
  ๓.  สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ๔.  สำนักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ๕.  สำนักงานคณบดี  คณะเกษตรศาสตร์์
  ๖.  สำนักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ๗.  สำนักงานคณบดี  วิทยาลัยนานาชาติ
  ๘.  สำนักงานคณบดี  วิทยาลัยน่าน
  ๙. สำนักงานผู้อำนวยการ  โรงเรียนสาธิต
   
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/