การสมัคร (ด้วยตนเอง)
ได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับ แบบฟอร์มใบสมัคร
และยื่น แบบฟอร์มใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
ระหว่างวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
การเสนอชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
จะเสนอชื่อได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดย ขอรับ แบบเสนอชื่อและส่งแบบเสนอชื่อตามสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑ - วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ทั้งนี้ การเสนอชื่อจะต้องระบุชื่อ  ที่อยู่  สังกัด  ตำแหน่งปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
หากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณา
 
 
     
     
   
     
   
     
     
  ๑.  สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการจัดการ
  ๒.  สำนักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ๓.  สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์
  ๔.  สำนักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ๕.  สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรสำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ลำรางทุ่งกะโล่
  ๖.  สำนักงานคณบดี  คณะเกษตรศาสตร์
  ๗.  สำนักงานคณบดี  วิทยาลัยนานาชาติ
  ๘.  สำนักงานคณบดี  วิทยาลัยน่าน
  ๙.  ศูนย์วิทยบริการ  จังหวัดแพร่
  ๑๐. สำนักงานโรงเรียนสาธิต
  ๑๑. สำนักงานอธิการบดี  ได้แก่  บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานต่อไปนี้
 
  (๑)  สำนักงานอธิการบดี
  (๒)  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  (๓)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (๔)  บัณฑิตวิทยาลัย
  (๕)  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (๖)  สำนักคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบภายใน
  (๗)  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  (๘)  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการการทำงาน
  (๙)  โรงแรมเรือนต้นสัก
  (๑๐)  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  (๑๑)  สำนักงาน  Talent mobility
  (๑๒)  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
  (๑๓)  อาคารที่พักบุคลากร
  (๑๔)  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
   
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฉบับที่ ๕/๒๕๖๒
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/