การสมัคร (ด้วยตนเอง)
จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
(ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับ แบบฟอร์มใบสมัครหรือ download
และยื่น แบบฟอร์มใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๑๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
การเสนอชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
(ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน) จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตาม
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
(ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
โดย ขอรับ แบบเสนอชื่อหรือ download และส่งแบบเสนอชื่อ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๑๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
ทั้งนี้ การเสนอชื่อจะต้องระบุชื่อ  ที่อยู่  สังกัด  ตำแหน่งปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
หากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเลือกตั้งในการพิจารณา
 
 
     
     
   
     
     
   
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ก.บ.ม.) (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)
  แบบเสนอชื่อบุคคล ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ก.บ.ม.) (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/