การสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่  สำนักงานภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 
การเลือกตั้งล่วงหน้า
การเลือกตั้งล่วงหน้า  ผู้ที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ให้รับบัตรเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) 
ได้ที่  สำนักงานภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
โดยแนบหลักฐาน  เช่น  คำสั่งไปราชการ ฯลฯ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๘ - วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
รับบัตรเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้ง  ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ตามเวลาและสถานที่  ดังนี้
๑. คณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  /  คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูโรงเรียนสาธิต
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ได้ที่  ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๒. คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยน่าน
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ได้ที่  สำนักงานคณบดี วิทยาลัยน่าน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เวียงสา จ.น่าน  เวลา  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
 
 
 
     
     
   
     
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
                        หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๕  (ฉบับที่ ๒)
     
 
     
   
     
     
 
  ๑.  คณะวิทยาการจัดการจัดการ
  ๒.  คณะครุศาสตร์
  ๓.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ๔.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ๕.  คณะเกษตรศาสตร์์
  ๖.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ๗.  วิทยาลัยนานาชาติ
  ๘.  วิทยาลัยน่าน
  ๙.  โรงเรียนสาธิต
   
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/