การสมัคร (ด้วนตนเอง)
 
ให้บุคลากรสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  วิจัย
เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร หรือ  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  => ใบสมัคร
พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว โดยสามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ - วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 
 
     
     
   
     
      ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
                        เรื่อง  หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ  และระยะเวลาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  วิจัย  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  วิจัย  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/