การสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ - วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 
ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ => ใบสมัคร
การเสนอชื่อ

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อสามารถเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ - วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 

ได้ที่หน่วยงานที่ตนเองสังกัด
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๑๐  กรกฎาคม 2563

 
 
 
   
 
 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

เรื่อง ขั้นตอนวิธีการและระยะเวลาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
  คณะเกษตรศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
 
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
 
โรงเรียนสาธิต
  วิทยาลัยน่าน
  วิทยาลัยนานาชาติ
  ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่
  สำนักงานอธิการบดี
   
   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/