การสมัคร

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ระหว่างวันอังคารที่ ๑๕ ถึง ศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ => ใบสมัคร
การเสนอชื่อ

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อสามารถเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ระหว่างวันอังคารที่ ๑๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ได้ที่ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
 
 
 
 
   
 
 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

   
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง ขั้นตอน  วิธีการ  และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติและมีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผุ้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓

เรื่อง ผลการตอบรับการทาบทามเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/