แจ้งขอใช้สิทธิการเสนอชื่อ (ล่วงหน้า)
 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ล่วงหน้า)จะต้องแจ้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๕ ถึง วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การเสนอชื่อ(ล่วงหน้า)

ผู้ที่แจ้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สามารถเสนอชื่อ (ล่วงหน้า)
ระหว่างวันพุธที่ ๑๔ ถึง วันพฤหัสบดี่ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
การเสนอชื่อ

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  สามารถเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
   
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

   
  ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓  เรื่อง ขั้นตอน  วิธีการ การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
       คณะครุศาสตร์
       คณะเกษตรศาสาตร์
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       คณะวิทยาลัยนานาชาติ
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       คณะวิทยาการจัดการ
       วิทยาลัยน่าน
       บัณฑิตวิทยาลัย
       โรงเรียนสาธิต
       สำนักงานอธืการบดี
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
       ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
       สถาบันวิจัยและพัฒนา
       สำนักงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งกะโล่
       โครงการสวนพฤษศาสตร์
       ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการการทำงาน
       สำนักงานตรวจสอบภายใน
       สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
       ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       กองศิลปวัฒนธรรม

 

 
 

 

 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/