การเสนอชื่อ
-  การเสนอชื่อด้วยวิธีการกรอกใบเสนอชื่อ  -
ให้ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
มาใช้สิทธิเสนอชื่อ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน - วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ได้ที่  หน่วยงานต้นสังกัด
 
สำหรับบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ  สามารถใช้วิธีการเสนอชื่อได้ ๒ วิธี โดยเลือกใช้วิธีการเสนอชื่อได้เพียงช่องทางเดียว ได้แก่
 
1. เสนอชื่อผ่านโปรแกรม Cisco Webex
    ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม 2563  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น. ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน    
    โดยเข้าระบบได้ที่  :: 
    หรือเข้าร่วมด้วยหมายเลขห้อง  :: 
 
2. เสนอชื่อส่งผ่านทางไปรษณีย์ (ยึดวันประทับตราเป็นหลัก)
    ส่งถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่ ๒๗ ถนนอินใจมี  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๐๐๐ 
    ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน - วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม 2563
 
คู่มือการใช้โปรแกรม Cisco Webex และขั้นตอนในการเสนอชื่อ
1. ระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. ขั้นตอนการติดตั้ง Cisco Webex (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
 
 
ทั้งนี้ การเสนอชื่อจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ สังกัด ตำแหน่งปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
หากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณา
 
 
     
     
   
     
      ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
                        เรื่อง  หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ  และระยะเวลาในการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/