การสมัคร
-  สามารถสมัครได้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  -
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ => แบบฟอร์มการสมัคร
ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  ส่งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์  โดยจะยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก 
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  ๑๗ - วันอังคารที่  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
ส่งมาที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๖  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิถต์  ๕๓๐๐๐
 
การเสนอชื่อ
ให้ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
มาใช้สิทธิเสนอชื่อ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ - วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่  สำนักงานอธิการบดี ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ และวิทยาลัยน่าน
 
การเสนอชื่อให้ระบุชื่อ ที่อยู่ ทีทำงาน ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
ทั้งนี้  การระบุที่อยู่ ที่ทำงาน ตำแหน่ง หรือหมายเลขโทรศัพท์ สามารถระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 
 
     
     
   
   
      ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
                        เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ  และระยะเวลาในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมีสิทธิหยั่งเสียงการยอมรับจากประชาคมภายในมหาวิทยาลัย  
 
      ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  ณ  สำนักงานอธิการบดี บริเวณชั้น  ๑  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
                       กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
   
                       คณะวิทยาการจัดการ
 
     
   
                       คณะครุศาสตร์
 
     
   
                       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
   
                       คณะเกษตรศาสตร์
 
   
                       วิทยาลัยนานาชาติ
 
   
                       โรงเรียนสาธิต
 
   
                       บัณฑิตวิทยาลัย
 
     
   
                       สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
     
     
   
                       สำนักงานอธิการบดี
 
     
   
                       โครงการสวนพฤษศาสตร์
 
   
                       สำนักงานตรวจสอบภายใน
 
     
 
   
   
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
                        เรื่อง  ผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาและเผยแพร่ประวัติส่วนตัว วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
                        เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงการยอมรับจากประชาคมภายในมหาวิทยาลัย (ล่วงหน้า)  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔
                        เรื่อง  ผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
http://www.council.uru.ac.th/