การสมัคร
-  สามารถสมัครได้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  -
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ => แบบฟอร์มการสมัคร
ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  ส่งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์  โดยจะยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก 
ตั้งแต่วันพุธที่  ๑๓ - วันอังคารที่  ๑๙ มกราคม  ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
ส่งมาที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๖  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิถต์  ๕๓๐๐๐
 
 
การเสนอชื่อ
ให้ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
มาใช้สิทธิเสนอชื่อ
ระหว่างวันพุธที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
สามารถเสนอชื่อได้เพียง ๑ รายชื่อเท่านั้น
การเสนอชื่อให้ระบุชื่อ ที่อยู่ ทีทำงาน ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
ทั้งนี้  การระบุที่อยู่ ที่ทำงาน ตำแหน่ง หรือหมายเลขโทรศัพท์ สามารถระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 
 
     
     
   
   
      ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
                        เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ  และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและผู้มีสิทธิลงลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
                        เรื่อง  ผลการตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
        ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
                        เรื่อง  ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
http://www.council.uru.ac.th/