การสมัคร
-  สามารถสมัครได้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  -
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ => แบบฟอร์มการสมัคร
ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  ส่งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์  โดยจะยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก 
ตั้งแต่วันศุกร์ที่  ๒๒ - วันศุกร์ที่  ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
ส่งมาที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๖  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิถต์  ๕๓๐๐๐
 
 
การเสนอชื่อ
ให้ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
มาใช้สิทธิเสนอชื่อ
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒ - วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่  สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
สามารถเสนอชื่อได้เพียง ๑ รายชื่อเท่านั้น
การเสนอชื่อให้ระบุชื่อ ที่อยู่ ทีทำงาน ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
ทั้งนี้  การระบุที่อยู่ ที่ทำงาน ตำแหน่ง หรือหมายเลขโทรศัพท์ สามารถระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 
 
     
     
   
   
      ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
                        เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ  และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์และผู้มีสิทธิลงลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
                        เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครและผุ้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
                        เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  
        ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
                        เรื่อง  รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  
 
        ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
                        เรื่อง  เลื่อนวันนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารคณะครุศาสตร์  
 
        ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔
                        เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  
 
        ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔
                        เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
http://www.council.uru.ac.th/