การสมัคร
-  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  -
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ => แบบฟอร์มการสมัคร
สำหรับข้าราชการ  |  สำหรับพนักงาน(วิชาการ)  |  สำหรับพนักงาน(สนับสนุน)
ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  (ส่งด้วยตัวเอง)
ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ งานเลขานุการ  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  ๑  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
การเสนอชื่อ
ให้ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
มาใช้สิทธิเสนอชื่อ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่  งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ / คณะเกษตรศาสตร์ /
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาลัยน่าน / ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่
 
สามารถเสนอชื่อได้เพียง ๑ รายชื่อเท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะต้องให้ผู้ที่ตนเสนอชื่อแสดงความยินยอมในการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งตามแบบฟอร์มเสนอชื่อด้วย
 
 
     
     
   
   
      ประกาศ   คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
                        เรื่อง  ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
    ประกาศ   คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 
 
      ๑.  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  ณ  งานเลขานุการ ชั้น  ๑  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
                       ๑.๒  บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
                       ๑.๔  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
                       ๑.๖  สำนักตรวจสอบภายใน
                       ๑.๑๐  คณะวิทยาการจัดการ
                       ๑.๑๑  คณะครุศาสตร์
                       ๑.๑๔  วิทยาลัยนานาชาติ
                       ๑.๑๕  โรงเรียนสาธิต
 
     
      ๒.  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  ณ  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     
     
 
     
     
     
       
        ประกาศ   คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
                        เรื่อง  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
http://www.council.uru.ac.th/