การเสนอชื่อ

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔

รับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ

ระหว่างวันอังคารที่ ๘ - วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)


โดย การเสนอชื่อ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ


ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ จะต้องเสนอชื่อบุคคลภายนอก
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ โดยสามารถเสนอชื่อได้ ๑๑ รายชื่อ
และเป็นบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการศึกษา ๑๗ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี

โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล
การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อบังคับ | ประกาศ

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๙
คำสั่งที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะครุศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิต
วิทยาลัยน่าน
๑๐
วิทยาลัยนานาชาติ
๑๑
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการการทำงาน
๑๒
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
๑๓
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๕
สำนักงานตรวจสอบภายใน
๑๖
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑๗
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๑๘
สำนักงานอธิการบดี
๑๙
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ