การสมัคร

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

เป็นคณาจารย์ประจำซึ่งมิได้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ - วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

การเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) | การเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

การเลือกตั้ง (ล่วงหน้า)

(** เฉพาะผู้ที่มีคำสั่งไปราชการเท่านั้น **)

โดยแนบคำสั่งไปราชการและใช้สิทธิเลือกตั้ง

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การเลือกตั้ง

ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

สถานที่ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

ข้อบังคับ | ประกาศการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๒
    คำสั่งที่ ๔๑๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยน่าน
๑๐
บัณฑิตวิทยาลัย | วิทยาลัยนานาชาติ
๑๑
สำนักงานอธิการบดี
๑๒
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
๑๓
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานตรวจสอบภายใน
๑๔
งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่
๑๕
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ