การสมัคร

เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

เป็นคณาจารย์ประจำซึ่งมิได้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม - วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) | การเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖

การเลือกตั้ง (ล่วงหน้า)

(** เฉพาะผู้ที่มีคำสั่งไปราชการเท่านั้น **)

โดยแนบคำสั่งไปราชการและใช้สิทธิเลือกตั้ง

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ - วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การเลือกตั้ง

ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ข้อบังคับ | ประกาศการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๖
   คำสั่ง มรอ.ที่ ๐๖๔๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
คณะครุศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยน่าน
๑๐
บัณฑิตวิทยาลัย
๑๑
วิทยาลัยนานาชาติ
๑๒
กองกลาง
๑๓
กองนโยบายและแผน
๑๔
กองบริการการศึกษา
๑๕
กองบริหารงานบุคคล
๑๖
กองพัฒนานักศึกษา
๑๗
กองศิลปวัฒนธรรม
๑๘
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๙
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
๒๐
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๑
งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่
๒๒
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๓
สำนักงานตรวจสอบภายใน
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ