การสมัคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ - วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

เลือกตั้ง (ล่วงหน้า) | การเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เลือกตั้ง (ล่วงหน้า)

(** เฉพาะผู้ที่มีคำสั่งไปราชการเท่านั้น **)

โดยแนบคำสั่งไปราชการและใช้สิทธิเลือกตั้ง

ระหว่างวันพุธที่ ๑๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเลือกตั้ง

ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑. คณาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และคณาจารย์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๒. คณาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลำรางทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.

๓. คณาจารย์ประจำสังกัดวิทยาลัยน่าน จ.น่าน

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณบดีวิทยาลัยน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ข้อบังคับ | ประกาศการเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๐
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕
   คำสั่งที่ ๒๒๕๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ
   คำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   
คณะครุศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยน่าน
๑๐
วิทยาลัยนานาชาติ
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   
   ประกาศ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ