การสมัคร

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

ประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฉบับที่ ๑

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มประธานสภา

กรรมการสภา
จากบุคลากรสายวิชาการ ๗ คน

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฉบับที่ ๑

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากบุคลากรสายวิชาการ

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มกรรมการสภาจากบุคลากรสายวิชาการ

กรรมการสภา
จากบุคลากรสายสนับสนุน ๗ คน

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฉบับที่ ๑

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มกรรมการสภาจากบุคลากรสายสนับสนุน

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

เลือกตั้ง (ล่วงหน้า) | การเลือกตั้ง

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

เลือกตั้ง (ล่วงหน้า)

(** เฉพาะผู้ที่มีคำสั่งไปราชการเท่านั้น **)

โดยแนบคำสั่งไปราชการและใช้สิทธิเลือกตั้ง

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ - วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเลือกตั้ง

ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

   

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๑. ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
๒. ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
๓.ผู้บริหารและบุคลากรสังกัด ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
๔. ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิต

   

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยน่าน
อ.เวียงสา จ.น่าน เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดวิทยาลัยน่าน จ.น่าน

   

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ อาคารเวียงเชียงชื่น
อ.ลอง จ.แพร่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสำนักงานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา

ข้อบังคับ | ประกาศการเลือกตั้ง

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖
   คำสั่งที่ ๒๓๔๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง บัณชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
ผู้บริหาร
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑๐
วิทยาลัยนานาชาติ
๑๑
กองกลาง
๑๒
กองนโยบายและแผน
๑๓
กองบริการการศึกษา
๑๔
กองบริหารงานบุคคล
๑๕
กองพัฒนานักศึกษากองศิลปวัฒนธรรม
๑๖
สำนักงานพัฒนาพื้นที่ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
๑๗
บัณฑิตวิทยาลัย
๑๘
วิทยาลัยน่าน
๑๙
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๑
สำนักงานตรวจสอบภายใน
๒๒
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖
รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ