การสมัคร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สามารถสมัครได้ทั้ง บุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อที่ ๑๙ และ ๒๐
ของข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ให้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอแบบฟอร์มหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบเอกสารเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
จำนวน ๑ ชุด ดังนี้

๑) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒) ประวัติส่วนบุคคล ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และประสบการณ์การบริหารงาน
๓) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน
๔) ผลงานทางวิชาการ
๕) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ - วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ งานบริหารการประชุมและพิธิการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

** กรณีที่ส่งแบบฟอร์มการสมัครทางไปรษณีย์จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก **

  ผลงานทางวิชาการ ได้แก่

              ๑.๑ บทความวิจัย
              ๑.๒ บทความทางวิชาการ
              ๑.๓ ตำรา
              ๑.๔ หนังสือ
              ๑.๕ โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
              ๑.๖ ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ
ทั้งนี้ ข้อ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ และ ๑.๖ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.

  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

หมายความถึง เกียรติบัตร โล่รางวัล หรือหลักฐานอื่นที่ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ จากผลงานทางวิชาการ หรือการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่ได้มอบให้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกระดับโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

การแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์จะต้องเป็นหลักฐานที่บ่งชี้และสามารถตรวจสอบได้ เช่น ภาพถ่ายหน้าปกผลงานวิจัย บทความ ตำรา หนังสือ หรือลิงก์ที่เชื่อมโยงถึงผลงานนั้น รูปภาพการรับรางวัล ฯลฯ

ข้อบังคับ | ประกาศการเลือกตั้ง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๖๕
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖
  ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๒๐๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการคัดเลือกคณบดีคณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
   ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์