การสมัคร | การเสนอชื่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

สามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

(โดยส่งด้วยตัวเองหรือไปรษณีย์)

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๔ อาคาร ICIT

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

ระหว่างวันอังคารที่ ๕ - วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

กรณีส่งแบบฟอร์มการสมัครทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

การเสนอชื่อ

ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

ประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

รับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ

ระหว่างวันอังคารที่ ๕ - วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคล จะต้องระบุ ชื่อ สังกัด ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการสรรหาในการพิจารณา

สถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
   ๑. สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ๒. สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   ๓. สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์    ๔. สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   ๕. สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

๕.๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๒ คณะพยาบาลศาสตร์
๕.๓ สำนักงานพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่
๕.๔ สถาบันวิจัยและพัฒนา

   ๖. สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
   ๗. สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    ๘. สำนักงานคณบดีวิทยาลัยน่าน
   ๙. งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา    ๑๐. สำนักงานโรงเรียนสาธิต
   ๑๑. สำนักงานอธิการบดี ได้แก่

๑๑.๑ สำนักงานอธิการบดี
๑๑.๒ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สวนพฤษศาสตร์)
๑๑.๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑.๔ บัณฑิตวิทยาลัย
๑๑.๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑.๖ สำนักตรวจสอบภายใน

   

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์

ในการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

โดยมีระยะเวลาในการนำเสนอคนละ ไม่เกิน ๒๐ นาที

ห้องประชุมพิชัยสงครามชั้น 4 อาคาร ICIT

ความคิดเห็นการยอมรับจากประชาคมภายนอก

คณะกรรมการสรรหาฯ จะสำรวจความคิดเห็น การยอมรับจากประชาคมภายนอก ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันพุธที่ ๒๗ -
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อบังคับ | ประกาศการสรรหา

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙
   คำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยนานาชาติ
๑๐
กองกลาง
๑๑
กองนโยบายและแผน
๑๒
กองบริการการศึกษา
๑๓
กองบริหารงานบุคคล
๑๔
กองพัฒนานักศึกษา
๑๕
สำนักงานพัฒนาพื้นที่ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
๑๖
บัณฑิตวิทยาลัย
๑๗
วิทยาลัยน่าน
๑๘
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๙
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๐
สำนักงานตรวจสอบภายใน
๒๑
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๒
งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา
๒๓
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๔
กองศิลปวัฒนธรรม
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๕/๒๕๖๖
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๖/๒๕๖๖
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี