การเสนอชื่อ

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเสนอชื่อด้วยวิธีการกรอกใบเสนอชื่อ

ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ

การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

ประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

รับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ

สามารถ DOWNLOAD แบบเสนอชื่อ แบบเสนอชื่อ

ระหว่างวันจัทร์ที่ ๖ - วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ตามหน่วยงานต้นสังกัด
ประกาศ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

โดย การเสนอชื่อ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ทำงาน ตำแหน่งปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา

** สำหรับบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ **

ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ

การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

ประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

สามารถเสนอชื่อส่งผ่านทางไปรษณีย์ โดยมหาวิทยาลัยจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยให้ส่งแบบการบริการส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ EMS

ส่งถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ ๒๗ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ ๕๓๐๐๐

ระหว่างวันจัทร์ที่ ๖ - วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

โดย การเสนอชื่อ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ทำงาน ตำแหน่งปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา

ข้อบังคับ | ประกาศการสรรหา

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
   คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยนานาชาติ
๑๐
กองกลาง
๑๑
กองนโยบายและแผน
๑๒
กองบริการการศึกษา
๑๓
กองบริหารงานบุคคล
๑๔
กองพัฒนานักศึกษา
๑๕
สำนักงานพัฒนาพื้นที่ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
๑๖
บัณฑิตวิทยาลัย
๑๗
วิทยาลัยน่าน
๑๘
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๙
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๐
สำนักงานตรวจสอบภายใน
๒๑
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๒
งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา
๒๓
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๔
กองศิลปวัฒนธรรม