คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะสมัครและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อ  ๒๙  แห่งพระราชบัญญััติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และข้อ  ๕  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  คุณสมบัติ  และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑
 
     
     
     
     
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
จะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
     
     
    บันทึกข้อความ ที่  พิเศษ/๒๕๕๕  เรื่อง  การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
     
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๐๐๑/๒๕๕๕  เรื่อง  ขั้นตอน  วิธีการ  และระยะเวลา
ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๐๐๒/๒๕๕๕  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๐๐๓/๒๕๕๕  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
และดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๐๐๒/๒๕๕๕  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
     
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่  ๐๐๔/๒๕๕ เรื่อง การกำหนดสถานที่รับสมัคร
และเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)
 
     
     
     
     
     
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/